Search

सोमवार, जून 13, 2011

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र, महालाक शनी मृत्युन्जय स्तोत्र, स्त्रोत्र, મહાકાલ શનિ મૃત્યુંજય સ્તોત્ર, મહાલાક શની મૃત્યુન્જય સ્તોત્ર, સ્ત્રોત્ર, ಮಹಾಕಾಲ ಶನಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಾಲಾಕ ಶನೀ ಮೃತ್ಯುನ್ಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತ್ರೋತ್ರ, மஹாகால ஶநி ம்ருத்யும்ஜய ஸ்தோத்ர, மஹாலாக ஶநீ ம்ருத்யுந்ஜய ஸ்தோத்ர, ஸ்த்ரோத்ர, మహాకాల శని మృత్యుంజయ స్తోత్ర, మహాలాక శనీ మృత్యున్జయ స్తోత్ర, స్త్రోత్ర, മഹാകാല ശനി മൃത്യുംജയ സ്തോത്ര, മഹാലാക ശനീ മൃത്യുന്ജയ സ്തോത്ര, സ്ത്രോത്ര, ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਨਿ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਂਜਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ, ਮਹਾਲਾਕ ਸ਼ਨੀ ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਨ੍ਜਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ, ਸ੍ਤ੍ਰੋਤ੍ਰ, মহাকাল শনি মৃত্যুংজয স্তোত্র, মহালাক শনী মৃত্যুন্জয স্তোত্র, স্ত্রোত্র, ମହାକାଲ ଶନି ମୃତ୍ଯୁଂଜଯ ସ୍ତୋତ୍ର, ମହାଲାକ ଶନୀ ମୃତ୍ଯୁନ୍ଜଯ ସ୍ତୋତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୋତ୍ର, ଶନି ମୃତ୍ଯୁନ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, mahAkAla Sani mRutyuMjaya stotra, mahAlAka SanI mRutyunjaya stotra, strotra, mahakal shani mrutyunjay stotra,

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र
लेख साभार: गुरुत्व ज्योतिष पत्रिका (जून-2011)
महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र

विनियोगः-
ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युञ्जय स्तोत्र मन्त्रस्य पिप्लाद ऋषिरनुष्टुप्छन्दो महाकाल शनिर्देवता शं बीजं मायसी शक्तिः काल पुरुषायेति कीलकं मम अकाल अपमृत्यु निवारणार्थे पाठे विनियोगः।
श्री गणेशाय नमः।

ॐ महाकाल शनि मृत्युञ्जायाय नमः।
नीलाद्रीशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः।
शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी ।।१
मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवम् ।
प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छतिस्म जगद्धितम् ।।२
।।पार्वत्युवाच।।
भगवन् ! देवदेवेश ! भक्तानुग्रहकारक ! ।
अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्व सूचितम् ।।३।।
तदेवत्वं महाबाहो ! लोकानां हितकारकम् ।
तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतम् ।।४
शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः ।
अकाल मृत्युहरणमपमृत्यु निवारणम् ।।५
शनिमन्त्रप्रभेदा ये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभम् ।
प्रतिनाम चथुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतम् ।।६
।।श्रीशंकर उवाच।।
नित्ये प्रियतमे गौरि सर्वलोक-हितेरते ।
गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकम् ।।७
शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवऽधुना ।
सर्वमंगलमांगल्यं सर्वशत्रु विमर्दनम् ।।८
सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणम् ।
शरीरारोग्यकरणमायुर्वृद्धिकरं नृणाम् ।।९
यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः ।
गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छ्रणुष्व महेश्वरी ! ।।१०
ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् ।
महोग्रं मूर्घ्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् ।।११
गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् ।
हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् ।।१२
जान्वोम्तूडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम्।
एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शनेः ।।१३
न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ श्यार्वा पठेन्नरः ।
कल्पादियुगभेदांश्च करांगन्यासरुपिणः ।।१४
कालात्मनो न्यसेद् गात्रे मृत्युञ्जय ! नमोऽस्तु ते ।
मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरुपिणः ।।१५
भावयेत्प्रति प्रत्यंगे महाकालाय ते नमः ।
भावयेत्प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः ।।१६
नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः ।
सौरये च नमस्तेऽतु गण्डयोर्विन्यसेदृतून् ।।१७
श्रावणं भावयेदक्ष्णोर्नमः कृष्णनिभाय च ।
महोग्राय नमो भार्दं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् ।।१८
नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे ।
नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् ।।१९
मार्गशीर्ष न्यसेद्-बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ।
ऊर्द्वलोक-निवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् ।।२०
नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरेन्यसेत् ।
मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेर्द्वफाल्गुनं तथा ।।२१
ऊर्वोर्न्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोस्भवाय च ।
वैशाखं विन्यसेज्जान्वोर्नमः संवर्त्तकाय च ।।२२
जंघयोर्भावयेज्ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा ।
आषाढ़ं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा ।।२३
कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके ।
न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च ।।२४
नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः ।
नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वांगुलौ न्यसेत् ।।२५
न्यसेद्-गुल्फ-द्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च ।
विष्णुभं भावयेज्जंघोभये शिष्टतमाय ते ।।२६
जानुद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ।
ऊरुद्वये वारुर्णांन्यसेत्कालभृते नमः ।।२७
पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढ्रे जटाजूटधराय च ।
पृष्ठउत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा ।।२८
रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च ।
गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च ।।२९
नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् ।
न्येसत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च ।।३०
रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारीणे ।
मृगं न्येसतद्वाम हस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च ।।३१
दक्षोर्द्ध्व भावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे ।
पुनर्वसुमूर्द्ध्व नमो वै चापधारिणे ।।३२
तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हर मन्यवे ।
सार्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः ।।३३
मघां विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे ।
मुखे न्यसेद्-भगर्क्ष च नमः क्रूरग्रहाय च ।।३४
भावयेद्दक्षनासायामर्यमाणश्व योगिने ।
भावयेद्वामनासायां हस्तर्क्षं धारिणे नमः ।।३५
त्वाष्ट्रं न्यसेद्दक्षकर्णे कृसरान्न प्रियाय ते ।
स्वातीं न्येसद्वामकर्णे नमो बृह्ममयाय ते ।।३६
विशाखां च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृष्टये ।
विष्कुम्भं भावयेच्छीर्षेसन्धौ कालाय ते नमः ।।३७
प्रीतियोगं भ्रुवोः सन्धौ महामन्दं ! नमोऽस्तु ते ।
नेत्रयोः सन्धावायुष्मद्योगं भीष्माय ते नमः ।।३८
सौभाग्यं भावयेन्नासासन्धौ फलाशनाय च ।
शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धौ पिण्यात्मने नमः ।।३९
नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धौ विभावयेत् ।
नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे ।।४०
धृतिं न्यसेद्दक्षवाहौ पृष्ठे छायासुताय च ।
तन्मूलसन्धौ शूलं च न्यसेदुग्राय ते नमः ।।४१
तत्कूर्परे न्यसेदगण्डे नित्यानन्दाय ते नमः ।
वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ।।४२
ध्रुवं तद्ङ्गुली-मूलसन्धौ कृष्णाय ते नमः ।
व्याघातं भावयेद्वामबाहुपृष्ठे कृशाय च ।।४३
हर्षणं तन्मूलसन्धौ भुतसन्तापिने नमः ।
तत्कूर्परे न्यसेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तु ते ।।४४
सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत् कालाग्नये नमः ।
व्यतीपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः ।।४५
वरीयांसं दक्षपार्श्वसन्धौ कालात्मने नमः ।
परिघं भावयेद्वामपार्श्वसन्धौ नमोऽस्तु ते ।।४६
न्यसेद्दक्षोरुसन्धौ च शिवं वै कालसाक्षिणे ।
तज्जानौ भावयेत्सिद्धिं महादेहाय ते नमः ।।४७
साध्यं न्यसेच्च तद्-गुल्फसन्धौ घोराय ते नमः ।
न्यसेत्तदंगुलीसन्धौ शुभं रौद्राय ते नमः ।।४८
न्यसेद्वामारुसन्धौ च शुक्लकालविदे नमः ।
ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः ।।४९
ऐन्द्रं तद्-गुल्फसन्धौ च योगाऽधीशाय ते नमः ।
न्यसेत्तदंगुलीसन्धौ नमो भव्याय वैधृतिम् ।।५०
चर्मणि बवकरणं भावयेद्यज्वने नमः ।
बालवं भावयेद्रक्ते संहारक ! नमोऽस्तु ते ।।५१
कौलवं भावयेदस्थ्नि नमस्ते सर्वभक्षिणे ।
तैत्तिलं भावयेन्मसि आममांसप्रियाय ते ।।५२
गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासाय ते नमः ।
न्यसेद्वणिजं मज्जायां सर्वान्तक ! नमोऽस्तु ते ।।५३
विर्येविभावयेद्विष्टिं नमो मन्यूग्रतेजसे ।
रुद्रमित्र ! पितृवसुवारीण्येतांश्च पञ्च च ।।५४
मुहूर्तांश्च दक्षपादनखेषु भावयेन्नमः ।
खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरुपिणे ।।५५
पुरुहूतशतमखे विश्ववेधो-विधूंस्तथा ।
मुहूर्तांश्च वामपादनखेषु भावयेन्नमः ।।५६
सत्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः ।
सिद्धेश्वर ! नमस्तुभ्यं योगेश्वर ! नमोऽस्तु ते ।।५७
वह्निनक्तंचरांश्चैव वरुणार्यमयोनकान् ।
मुहूर्तांश्च दक्षहस्तनखेषु भावयेन्नमः ।।५८
लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्षदृष्टये ।
वक्राय चातिक्रूराय नमस्ते वामदृष्टये ।।५९
वामहस्तनखेष्वन्त्यवर्णेशाय नमोऽस्तु ते ।
गिरिशाहिर्बुध्न्यपूषाजपष्द्दस्त्रांश्च भावयेत् ।।६०
राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे ।
राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते ।।६१
यमाग्नि-चन्द्रादितिजविधातृंश्च विभावयेत् ।
ऊर्द्ध्व-हस्त-दक्षनखेष्वत्यकालाय ते नमः ।।६२
तुलोच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भगृहाय च ।
समीरत्वष्टजीवांश्च विष्णु तिग्म द्युतीन्नयसेत् ।।६३
ऊर्ध्व-वामहस्त-नखेष्वन्यग्रह निवारिणे ।
तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च ।।६४
रविवारं ललाटे च न्यसेद्-भीमदृशे नमः ।
सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृतप्रियाय च ।।६५
भौमवारं न्यसेत्स्वान्ते नमो ब्रह्म-स्वरुपिणे ।
मेढ्रं न्यसेत्सौम्यवारं नमो जीव-स्वरुपिणे ।।६६
वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्र-स्वरुपिणे ।
भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे ।।६७
पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तु ते ।
घटिका न्यसेत्केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरुपिणे ।।६८
कालरुपिन्नमस्तेऽस्तु सर्वपापप्रणाशकः !।
त्रिपुरस्य वधार्थांय शम्भुजाताय ते नमः ।।६९
नमः कालशरीराय कालनुन्नाय ते नमः ।
कालहेतो ! नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः ।।७०
अखण्डदण्डमानाय त्वनाद्यन्ताय वै नमः ।
कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः ।।७१
निमेषादिमहाकल्पकालरुपं च भैरवम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७२
दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयंकरम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७३
कर्त्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७४
हर्त्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणाम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७५
सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७६
कारणं सुखदुःखानां भावाऽभाव-स्वरुपिणम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७७
अकाल-मृत्यु-हरणऽमपमृत्यु निवारणम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७८
कालरुपेण संसार भक्षयन्तं महाग्रहम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।७९
दुर्निरीक्ष्यं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घ-लोचनम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।८०
ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रह-निवारणम् ।
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ।।८१
कालस्य वशगाः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः ।
तस्मात्त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरम् ।।८२
कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते ।
कालरुपं स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता ।।८३
चण्डीशो रुद्रडाकिन्याक्रान्तश्चण्डीश उच्यते ।
विद्युदाकलितो नद्यां समारुढो रसाधिपः ।।८४
चण्डीशः शुकसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः ।
क्षतजस्तामसी शोभी स्थिरात्मा विद्युता युतः ।।८५
नमोऽन्तो मनुरित्येष शनितुष्टिकरः शिवे ।
आद्यन्तेऽष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः ।।८६
यः पठेच्छ्रणुयाद्वापि ध्यात्त्वा सम्पूज्य भक्तितः ।
त्रस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये !।।८७
ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति दद्रु-विस्फोटकच्छुकाः ।
दिवा सौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत ।।८८
जन्मर्क्षे च यदा सौरिर्जपेदेतत्सहस्त्रकम् ।
वेधगे वामवेधे वा जपेदर्द्धसहस्त्रकम् ।।८९
द्वितीये द्वादशे मन्दे तनौ वा चाष्टमेऽपि वा ।
तत्तद्राशौ भवेद्यावत् पठेत्तावद्दिनावधि ।।९०
चतुर्थे दशमे वाऽपि सप्तमे नवपञ्चमे ।
गोचरे जन्मलग्नेशे दशास्वन्तर्दशासु च ।।९१
गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसंख्यया ।
शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन ।।९२
आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् ।
महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ ।।९३
पुण्यक्षेत्रेऽश्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे ।
नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना ।।९४
श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहम् ।
परं स्वस्त्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधम् ।।९५
कालक्रमेण कथितं न्यासक्रम समन्वितम् ।
प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे ।।९६
पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयम् ।
नाग्नितो न जलाद्वायोर्देशे देशान्तरेऽथवा ।।९७
नाऽकाले मरणं तेषां नाऽपमृत्युभयं भवेत् ।
आयुर्वर्षशतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः ।।९८
नाऽतः परतरं स्तोत्रं शनितुष्टिकरं महत् ।
शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितम् ।।९९
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन यदीच्छेदात्मनो हितम् ।
कथनीयं महादेवि ! नैवाभक्तस्य कस्यचित् ।।१००
।। इति मार्तण्ड-भैरव-तन्त्रे महाकाल-शनि-मृत्युञ्जय-स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।

बुधवार, जून 01, 2011

गुरुत्व ज्योतिष ई पत्रीका जून 2011 में प्रकशित लेख

UN 2011 free monthly Astrology Magazines, You can read in Monthly GURUTVA JYOTISH Magazines Astrology, Numerology, Vastu, Gems Stone, Mantra, Yantra, Tantra, Kawach & ETC Related Article absolutely free of cost. गुरुत्व ज्योतिष मासिक ई पत्रीका ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, रत्न, मंत्र, यंत्र, तंत्र, कवच इत्यादि प्राचिन गूढ सहस्यो एवं आध्यात्मिक ज्ञान से आपको परिचित कराती हैं।
शनि जयन्ती, शनि जयन्ति
गुरुत्व ज्योतिष ई पत्रीका जून  2011 में प्रकशित लेख
शनि जयंती विशेष

यंत्र, मंत्र, तंत्र द्वारा शनि शांति, शनि शान्ति, शनि बाधा मुक्ति, शनि रोगो से मुक्ती, शनि बाधा निवारण उपाय, टोटके, लाल किताब ज्योतिष शनि अशुभता निवारण, शनि दोष खत्म करने के उपाय, शनि बाधा को खत्म करने के उपाय, साढेसाति निवारण उपाय, टोटके, स्वास्थ्य, शनि और ज्योतिष, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र द्वारा बीमारी को समाप्त करने के उपचार के, Hindi Yantra, tantra, mantra Healing for shani , to end of saturn bad effect, tantra, mantra Healing, Remedy saturn benefits, Remedy Arogya benefits, Remedy saturn advantage, Specific saturn sadeshati freedom, shani dosh se Mukti saturn evil effect prevention measures, Totkae, Red Book Astrology saturn shani prevention, Indian Vedic shani Solution, indian Remadu fo saturn mahadasha, red astro Remedy for shani, treditnol indian saturn Ramedy, Remedy to saturn eliminate, યંત્ર, મંત્ર, તંત્ર દ્વારા શનિ શાંતિ, શનિ શાન્તિ, શનિ બાધા મુક્તિ, શનિ રોગો સે મુક્તી, શનિ બાધા નિવારણ ઉપાય, ટોટકે, લાલ કિતાબ જ્યોતિષ શનિ અશુભતા નિવારણ, શનિ દોષ ખત્મ કરને કે ઉપાય, શનિ બાધા કો ખત્મ કરને કે ઉપાય, સાઢેસાતિ નિવારણ ઉપાય, ટોટકે, સ્વાસ્થ્ય, શનિ ઔર જ્યોતિષ, યન્ત્ર, મન્ત્ર, તન્ત્ર દ્વારા બીમારી કો સમાપ્ત કરને કે ઉપચાર કે, ಯಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ದ್ವಾರಾ ಶನಿ ಶಾಂತಿ, ಶನಿ ಶಾನ್ತಿ, ಶನಿ ಬಾಧಾ ಮುಕ್ತಿ, ಶನಿ ರೋಗೋ ಸೇ ಮುಕ್ತೀ, ಶನಿ ಬಾಧಾ ನಿವಾರಣ ಉಪಾಯ, ಟೋಟಕೇ, ಲಾಲ ಕಿತಾಬ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶನಿ ಅಶುಭತಾ ನಿವಾರಣ, ಶನಿ ದೋಷ ಖತ್ಮ ಕರನೇ ಕೇ ಉಪಾಯ, ಶನಿ ಬಾಧಾ ಕೋ ಖತ್ಮ ಕರನೇ ಕೇ ಉಪಾಯ, ಸಾಢೇಸಾತಿ ನಿವಾರಣ ಉಪಾಯ, ಟೋಟಕೇ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಶನಿ ಔರ ಜ್ಯೋತಿಷ, ಯನ್ತ್ರ, ಮನ್ತ್ರ, ತನ್ತ್ರ ದ್ವಾರಾ ಬೀಮಾರೀ ಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ಕರನೇ ಕೇ ಉಪಚಾರ ಕೇ, யம்த்ர, மம்த்ர, தம்த்ர த்வாரா ஶநி ஶாம்தி, ஶநி ஶாந்தி, ஶநி பாதா முக்தி, ஶநி ரோகோ ஸே முக்தீ, ஶநி பாதா நிவாரண உபாய, டோடகே, லால கிதாப ஜ்யோதிஷ ஶநி அஶுபதா நிவாரண, ஶநி தோஷ கத்ம கரநே கே உபாய, ஶநி பாதா கோ கத்ம கரநே கே உபாய, ஸாடேஸாதி நிவாரண உபாய, டோடகே, ஸ்வாஸ்த்ய, ஶநி ஔர ஜ்யோதிஷ, யந்த்ர, மந்த்ர, தந்த்ர த்வாரா பீமாரீ கோ ஸமாப்த கரநே கே உபசார கே, యంత్ర, మంత్ర, తంత్ర ద్వారా శని శాంతి, శని శాన్తి, శని బాధా ముక్తి, శని రోగో సే ముక్తీ, శని బాధా నివారణ ఉపాయ, టోటకే, లాల కితాబ జ్యోతిష శని అశుభతా నివారణ, శని దోష ఖత్మ కరనే కే ఉపాయ, శని బాధా కో ఖత్మ కరనే కే ఉపాయ, సాఢేసాతి నివారణ ఉపాయ, టోటకే, స్వాస్థ్య, శని ఔర జ్యోతిష, యన్త్ర, మన్త్ర, తన్త్ర ద్వారా బీమారీ కో సమాప్త కరనే కే ఉపచార కే, യംത്ര, മംത്ര, തംത്ര ദ്വാരാ ശനി ശാംതി, ശനി ശാന്തി, ശനി ബാധാ മുക്തി, ശനി രോഗോ സേ മുക്തീ, ശനി ബാധാ നിവാരണ ഉപായ, ടോടകേ, ലാല കിതാബ ജ്യോതിഷ ശനി അശുഭതാ നിവാരണ, ശനി ദോഷ ഖത്മ കരനേ കേ ഉപായ, ശനി ബാധാ കോ ഖത്മ കരനേ കേ ഉപായ, സാഢേസാതി നിവാരണ ഉപായ, ടോടകേ, സ്വാസ്ഥ്യ, ശനി ഔര ജ്യോതിഷ, യന്ത്ര, മന്ത്ര, തന്ത്ര ദ്വാരാ ബീമാരീ കോ സമാപ്ത കരനേ കേ ഉപചാര കേ,ਯਂਤ੍ਰ, ਮਂਤ੍ਰ, ਤਂਤ੍ਰ ਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼ਨਿ ਸ਼ਾਂਤਿ, ਸ਼ਨਿ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ, ਸ਼ਨਿ ਬਾਧਾ ਮੁਕ੍ਤਿ, ਸ਼ਨਿ ਰੋਗੋ ਸੇ ਮੁਕ੍ਤੀ, ਸ਼ਨਿ ਬਾਧਾ ਨਿਵਾਰਣ ਉਪਾਯ, ਟੋਟਕੇ, ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਨਿ ਅਸ਼ੁਭਤਾ ਨਿਵਾਰਣ, ਸ਼ਨਿ ਦੋਸ਼ ਖਤ੍ਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਉਪਾਯ, ਸ਼ਨਿ ਬਾਧਾ ਕੋ ਖਤ੍ਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਉਪਾਯ, ਸਾਢੇਸਾਤਿ ਨਿਵਾਰਣ ਉਪਾਯ, ਟੋਟਕੇ, ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯ, ਸ਼ਨਿ ਔਰ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼, ਯਨ੍ਤ੍ਰ, ਮਨ੍ਤ੍ਰ, ਤਨ੍ਤ੍ਰ ਦ੍ਵਾਰਾ ਬੀਮਾਰੀ ਕੋ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਉਪਚਾਰ ਕੇ, যংত্র, মংত্র, তংত্র দ্ৱারা শনি শাংতি, শনি শান্তি, শনি বাধা মুক্তি, শনি রোগো সে মুক্তী, শনি বাধা নিৱারণ উপায, টোটকে, লাল কিতাব জ্যোতিষ শনি অশুভতা নিৱারণ, শনি দোষ খত্ম করনে কে উপায, শনি বাধা কো খত্ম করনে কে উপায, সাঢেসাতি নিৱারণ উপায, টোটকে, স্ৱাস্থ্য, শনি ঔর জ্যোতিষ, যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র দ্ৱারা বীমারী কো সমাপ্ত করনে কে উপচার কে, ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ଯମ ରେ ଶନି ଶାଂତି, ଶନି ଶାନ୍ତି, ଶନି ବାଧା ମୁକ୍ତି, ଶନି ରୋଗୋ ସେ ମୁକ୍ତୀ, ଶନି ବାଧା ନିବାରଣ ଉପାଯ, ଟୋଟକେ, ଲାଲ କିତାବ ଜ୍ଯୋତିଷ ଶନି ଅଶୁଭତା ନିବାରଣ, ଶନି ଦୋଷ ଖତ୍ମ କରନେ କେ ଉପାଯ, ଶନି ବାଧା କୋ ଖତ୍ମ କରନେ କେ ଉପାଯ, ସାଢେସାତି ନିବାରଣ ଉପାଯ, ଟୋଟକେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ, ଶନି ଔର ଜ୍ଯୋତିଷ, ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ବୀମାରୀ କୋ ସମାପ୍ତ କରନେ କେ ଉପଚାର କେ, yaMtr, maMtr, taMtr dvArA Sani SAMti, Sani SAnti, Sani bAdhA mukti, Sani rogo se muktI, Sani bAdhA nivAraN upAy, ToTake, lAl kitAb jyotiSh Sani aSuBatA nivAraN, Sani doSh Katm karane ke upAy, Sani bAdhA ko Katm karane ke upAy, sADhesAti nivAraN upAy, ToTake, svAsthy, Sani aur jyotiSh, yantr, mantr, tantr dvArA bImArI ko samApt karane ke upacAr ke,विशेष लेख
शनिदेव का परिचय5शनिदेव की कृपा प्राप्ति के सरल उपाय28
शनिवार व्रत11शनि के विभिन्न मंत्र30
शनि प्रदोष व्रत का महत्व17महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र31
शनि-साढ़ेसाती के शांति उपाय18शनैश्चरस्तवराज(भविष्यपुराण)35
श्री शनि चालीसा20शनैश्चरस्तोत्रम् (श्रीब्रह्माण्डपुराण)36
सामुद्रिक शास्त्र में शनि रेखा का महत्व22शनिवज्रपंजरकवचम्36
शनि के विभिन्न पाय का24दशरथकृत-शनि-स्तोत्र37
शनिग्रह से संबंधित रोग27शनि अष्टोत्तरशतनामावलि41

अनुक्रम

संपादकीय4दिन-रात के चौघडिये59
राम रक्षा यंत्र42दिन-रात कि होरा सूर्योदय से सूर्यास्त तक60
विद्या प्राप्ति हेतु सरस्वती कवच -यंत्र43ग्रह चलन जून -2011 61
मंत्र सिद्ध पन्ना गणेश43सर्व रोगनाशक यंत्र/कवच 62
मंत्र सिद्ध सामग्री44मंत्र सिद्ध कवच 64
मासिक राशि फल47YANTRA LIST 65
राशि रत्न51GEM STONE 67
जून 2011 मासिक पंचांग52BOOK PHONE/ CHAT CONSULTATION68
जून -2011 मासिक व्रत-पर्व-त्यौहार54सूचना69
मंत्र सिद्ध सामग्री57हमारा उद्देश्य71
जून 2011 -विशेष योग58

दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका58 (File Size : 2.66 MB)

ई मेल द्वारा हमारे नये लेख प्राप्त करने हेतु नीचे अपना ई-मेल प्रता भरें।
Receive an email notification our new post on Blog, Sumbit Your EmailID Below.Enter your email address:


Delivered by FeedBurner